Platné propozice skupinové soutěže

Propozice od běhu Jaro 2020 ruší rozdělení soutěžících na dvě skupiny.

1. Všeobecná ustanovení

 1. Skupinová soutěž párů je dlouhodobá rozdílově hodnocená soutěž.
 2. Za uspořádání soutěže odpovídá výbor BK Máj České Budějovice (dále klub).
 3. Soutěž organizuje a řídí pořadatel pověřený výborem klubu.
 4. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže, soutěžním řádem ČBS (platným od 12. 9. 2016) a těmito propozicemi.

2. Organizace soutěže

 1. Soutěž se hraje systémem 5 turnajů.
 2. Do kteréhokoliv z turnajů může být zařazen hostující pár. Za hostující pár bude považován i takový pár, který neodehraje alespoň čtvrtinu soutěže. Výsledek hostujícího páru nebude započítán a hostující pár nebude uváděn v průběžném ani konečném pořadí.
 3. V každém turnaji jsou soutěžící rozděleni do jednotek po čtyřech (poslední jednotka může mít šest soutěžících, není-li počet soutěžících dělitelný čtyřmi).
 4. Při lichém počtu soutěžících bude jeden soutěžící nezařazený do jednotky (dále bod 3.4.b).
 5. Jednotky jsou vytvářeny z přítomných soutěžících podle průběžného pořadí od prvního místa k poslednímu.
 6. Jednotky pro první turnaj soutěže budou vytvořeny losem nebo nasazením.
 7. Nový soutěžící může být do turnaje zařazen podle pravděpodobného pořadí (tzv. divoká karta).
 8. Je možné zřídit zvláštní sekci pro začínající hráče.

3. Jednotlivá utkání soutěže

 1. V každém turnaji hraje soutěžící dvě utkání proti dalším dvěma soutěžícím. Nezařazený soutěžící hraje jedno nebo dvě utkání proti ostatním soutěžícím v turnaji. V sekci pro začátečníky je možné hrát jen jedno utkání.
 2. V soutěži se hrají připravená rozdání a výsledky každého soutěžícího se porovnávají se souborem výsledků externího sálu.
 3. Hostujicí páry hrají utkání proti sobě.
 4. Nezařazeným soutěžícím je:
  1. lichý hostující pár;
  2. lichý pár z průběžného pořadí bude vybrán podle vzorce
   [počet_příchozích] – 8 + [číslo_kola] = [pořadí_lichého_páru]
   s následujícími omezeními
   • výsledek může být nejméně 1
   • vybraný lichý pár nemůže být v průběžném pořadí výše než z jakého pořadí byl vybrán poslední lichý pár
   • soutěžící ještě nebyl lichým párem, jinak bude vybrán nejblíže možný soutěžící s horším umístěním
  3. Po vyčerpání možností bude lichý pár vybírán postupně od konce průběžného pořadí ("možnost opakování"). V devátém kole bude lichým párem předposlední soutěžící, v desátém kole bude lichým párem poslední soutěžící podle průběžného pořadí.
 5. Utkání ve skupině jsou pro každou jednotku A-B, D-C / A-C, D-B resp. A-B, D-F, E-C / A-C, D-B, E-F, kde A až F odpovídá průběžnému pořadí ve skupině.
 6. Utkání se zpravidla hraje na 12 rozdání.
 7. Každé rozdání bude hodnoceno metodou crossIMP.
 8. Nezařazenému soutěžícímu bude přidělen náhradní výsledek, přičemž získá lepší z možností:
  1. náhradní výsledek 13 VP (+9 IMP)
  2. průměrný výsledek z odehraných utkání
 9. Za jeden neodehraný turnaj (tj. dvě kola) bude soutěžícímu přidělen náhradní výsledek, přičemž získá horší z možností:
  1. náhradní výsledek 8 VP (-6 IMP)
  2. průměrný výsledek z odehraných utkání
  Náhradní výsledek se týká i posledního turnaje.
 10. V posledním turnaji bude soutěžícím přidělena bonifikace:
  1. první soutěžící 7 VP
  2. druhý a třetí soutěžící 5 VP
  3. čtvrtý soutěžící 4 VP
  Bonifikace bude přidělena i soutěžícímu, který je na odpovídajícím místě průběžného pořadí, ale posledního turnaje se neúčastnil.
 11. Průměrný výsledek podle bodů 3.8.b a 3.9.b bude pro účely průběžného pořadí přepočítáván po každém turnaji.

4. Partnerství

 1. Pár hraje soutěž v nezměněné sestavě (stabilní pár).
 2. Ve zvláštních případech může v páru nastoupit náhradník.
  1. Pokud je náhradníkem hráč, který se soutěže pravidelně neúčastní, bude náhradní pár zařazen do skupiny podle pořadí stabilního hráče v páru.
  2. Pokud je náhradníkem hráč z jiného stabilního páru, mohou se hráči dohodnout, za který stabilní pár budou zařazeni. V opačném případě budou považování za pár lépe umístěného hráče podle průběžného pořadí.
 3. Stabilní pár náhradního hráče bude hodnocen podle bodu 3.9. Pokud však oba hráči stabilního páru hráli jako náhradníci, bude za účelem přidělení náhradního výsledku bod 3.9 rozšířen o možnost
   c. horší z obou odehraných výsledků.

5. Soutěžní a technická ustanovení

 1. Oficiální výsledky každého turnaje budou uveřejněny (i s dokumentací) na internetu a lhůta pro odvolání a reklamace končí vždy začátkem následujícího turnaje soutěže, nebo 14 dní po skončení posledního kola soutěže.

6. Platnost propozic

 1. Propozice schválil výbor klubu BK Máj s platností k 6. 2. 2020 (od cyklu Jaro 2020). K tomuto dni se ruší platnost propozic ze dne 1. 7. 2019.