Platné propozice skupinové soutěže

Propozice mění od běhu Podzim 2019 bod 3.5 - lze změnit pořadí kol ve skupině A.

1. Všeobecná ustanovení

 1. Skupinová soutěž párů je dlouhodobá rozdílově hodnocená soutěž.
 2. Za uspořádání soutěže odpovídá výbor BK Máj České Budějovice (dále klub).
 3. Soutěž organizuje a řídí pořadatel pověřený výborem klubu.
 4. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže, soutěžním řádem ČBS (platným od 1.8.2013, s převodem IMP na VP dle průběžné škály) a těmito propozicemi.

2. Organizace soutěže

 1. Soutěžící jsou rozděleni do dvou skupin (A a B).
 2. Je možné zřídit zvláštní sekci pro začínající hráče.
 3. Po skončení cyklu dojde podle konečného pořadí k sestupu / postupu soutěžících.
 4. Soutěž se hraje systémem 5 turnajů.
 5. Do kteréhokoliv z turnajů může být zařazen hostující pár. Za hostující pár bude považován i takový pár, který neodehraje alespoň čtvrtinu soutěže. Výsledek hostujícího páru nebude započítán a hostující pár nebude uváděn v průběžném ani konečném pořadí.
 6. Skupina A

 7. Do skupiny A je zařazeno šest párů.
 8. Soutěžící odehrají v rámci pěti turnajů dvě utkání s každým ze soutěžících ve skupině A.
 9. Pokud se soutěžícímu nedostaví soupeř, může v rámci pauzy sehrát utkání jako hostující pár. Výsledek tohoto utkání nebude započítán. Dále body 3.9 a 3.10
 10. Skupina B

 11. Do skupiny B jsou zařazeni ostatní soutěžící.
 12. V každém turnaji jsou soutěžící rozděleni do jednotek po čtyřech (poslední jednotka může mít šest soutěžících, není-li počet soutěžících dělitelný čtyřmi).
 13. Při lichém počtu soutěžících bude jeden soutěžící nezařazený do jednotky (dále bod 3.4.b).
 14. Jednotky jsou vytvářeny z přítomných soutěžících podle průběžného pořadí od prvního místa k poslednímu.
 15. Jednotky pro první turnaj soutěže budou vytvořeny losem nebo nasazením.
 16. Nový soutěžící může být do turnaje zařazen podle pravděpodobného pořadí (tzv. divoká karta).

3. Jednotlivá utkání soutěže

 1. V každém turnaji hraje soutěžící dvě utkání proti dalším dvěma soutěžícím. Nezařazený soutěžící hraje jedno nebo dvě utkání proti ostatním soutěžícím v turnaji. V sekci pro začátečníky je možné hrát jen jedno utkání.
 2. V soutěži se hrají připravená rozdání a výsledky každého soutěžícího se porovnávají s archivním souborem výsledků.
 3. Hostujicí páry hrají utkání proti sobě.
 4. Nezařazeným soutěžícím je:
  1. lichý hostující pár;
  2. lichý pár ze skupiny B bude vybrán podle vzorce [počet_příchozích] – 8 + [číslo_kola] = [pořadí_lichého_páru] s následujícími omezeními
   • výsledek může být nejméně 1
   • vybraný lichý pár nemůže být v průběžném pořadí výše než z jakého pořadí byl vybrán poslední lichý pár
   • soutěžící ještě nebyl lichým párem, jinak bude vybrán nejblíže možný soutěžící s horším umístěním
  3. Po vyčerpání možností bude lichý pár vybírán postupně od konce průběžného pořadí ("možnost opakování"). V devátém kole bude lichým párem předposlední soutěžící, v desátém kole bude lichým párem poslední soutěžící podle průběžného pořadí.
 5. Utkání ve skupině A jsou dána rozlosováním. V případě neúčasti více než jednoho páru ve skupině A může vedoucí turnaje změnit pořadí ještě neodehraných kol rozpisu.
 6. Utkání ve skupině B jsou pro každou jednotku A-B, D-C / A-C, D-B resp. A-B, D-F, E-C / A-C, D-B, E-F, kde A až F odpovídá průběžnému pořadí ve skupině.
 7. Utkání se zpravidla hraje na 12 rozdání.
 8. Každé rozdání bude hodnoceno metodou crossIMP.
 9. Za neodehrané utkání ve skupině A soutěžící, kterému se nedostavil soupeř získá lepší z možností:
  1. náhradní výsledek 13 VP (+9 IMP)
  2. průměrný výsledek z odehraných utkání
  3. doplněk průměrného výsledku soupeře
 10. Za neodehrané utkání ve skupině A soutěžící, který se k utkání nedostavil, získá horší z možností:
  1. náhradní výsledek 8 VP (-6 IMP)
  2. průměrný výsledek z odehraných utkání
  3. doplněk průměrného výsledku soupeře
 11. Nezařazený soutěžící ze skupiny B získá lepší z možností bodu 3.9 a-b).
 12. Za jeden neodehraný turnaj (tj. dvě kola) bude soutěžícímu ve skupině B přidělen náhradní výsledek podle bodu 3.10 a-b), v posledním turnaji pouze podle bodu 3.10 a), v ostatních případech výsledek 0 VP (0 IMP).
 13. V posledním turnaji bude přítomným soutěžícím ve skupině B přidělena bonifikace:
  • první soutěžící 7 VP
  • druhý a třetí soutěžící 5 VP
  • čtvrtý soutěžící 4 VP
  Bonifikace bude přidělena i soutěžícímu, který je na odpovídajícím místě průběžného pořadí, ale posledního turnaje se neúčastnil.
 14. Průměrný výsledek podle bodů 3.9 - 3.12 bude pro účely průběžného pořadí přepočítáván po každém turnaji.

4. Postup a sestup

 1. Po skončení soutěže
  1. šestý soutěžící ze skupiny A sestupuje do skupiny B
  2. první soutěžící ze skupiny B postupuje do skupiny A
 2. Pokud soutěžící s právem k účasti ve skupině A nebude chtít být ve skupině A zařazen, postupuje se pro doplnění skupiny následovně
  1. druhý soutěžící ze skupiny B
  2. šestý ze skupiny A
  3. třetí, případně další následující ze skupiny B
 3. Pokud se soutěžící s právem k účasti ve skupině A rozpadne na dva nové soutěžící, musí se dohodnout, kterému z nich právo zůstane a který bude zařazen do skupiny B. V opačném případě budou do skupiny B zařazeni oba soutěžící a k doplnění skupiny A dojde podle bodu 4.2.

5. Partnerství

 1. Pár hraje soutěž v nezměněné sestavě (stabilní pár).
 2. Ve zvláštních případech může v páru nastoupit náhradník.
 3. Pokud je náhradníkem hráč, který se soutěže pravidelně neúčastní, bude náhradní pár zařazen do skupiny podle pořadí stabilního hráče v páru.
 4. Pokud je náhradníkem hráč z jiného stabilního páru, bude se pro zařazení páru postupovat takto:
  1. je-li pár složen z jednoho hráče skupiny A a jednoho hráče skupiny B, bude zařazen jako stabilní pár skupiny A
  2. je-li pár složen z hráčů stejné skupiny, mohou se hráči dohodnout, za který stabilní pár budou zařazeni. V opačném případě budou považování za pár lépe umístěného hráče podle průběžného pořadí
 5. Stabilní pár náhradního hráče bude hodnocen podle bodu 3.10. Pokud však oba hráči stabilního páru hráli jako náhradníci, bude jim započten horší z obou odehraných výsledků.

6. Soutěžní a technická ustanovení

 1. Oficiální výsledky každého turnaje budou uveřejněny (i s dokumentací) na Internetu a lhůta pro odvolání a reklamace končí vždy začátkem následujícího turnaje soutěže, nebo 14 dní po skončení posledního kola soutěže.

7. Platnost propozic

 1. Propozice schválil výbor klubu BK Máj s platností k 1. 7. 2019 (od cyklu Podzim 2019). K tomuto dni se ruší platnost propozic ze dne 15. 9. 2016.

Rozpis utkání ve skupině A

 • 1. kolo: 1-6, 5-2, 4-3
 • 2. kolo: 5-1, 2-3, 4-6
 • 3. kolo: 1-4, 6-2, 3-5
 • 4. kolo: 3-1, 2-4, 6-5
 • 5. kolo: 1-2, 4-5, 6-3
 • 6. kolo: 1-5, 3-2, 6-4
 • 7. kolo: 1-3, 4-2, 5-6
 • 8. kolo: 6-1, 2-5, 3-4
 • 9. kolo: 4-1, 2-6, 5-3
 • 10. kolo: 2-1, 5-4, 3-6
 • Čísla dvojic pro aktuální cyklus jsou určena pořadím v cyklu předchozím.
 • Číslo 6 je postupující ze skupiny B, respektive jeho případný náhradník.